O nás


Advokátska kancelária JUDr. Peter Krchnák, advokát, je slovenskou advokátskou kanceláriou, ktorá pôsobí v Banskej Štiavnici už od roku 2002. JUDr. Peter Krchnák, advokát, vyštudoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, a je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 1518.

Práca advokátskej kancelárie sa zameriava na región Banskej Štiavnice, Zvolena, Žiaru nad Hronom, Krupiny, Žarnovice, Novej Bane a Banskej Bystrice.

JUDr. Peter Krchnák, advokát, je svojim klientom osobne k dispozícii každý pracovný deň od 8.00 hod. do 16.00 hod. v sídle svojej kancelárie, v prípade nevyhnutnosti 24 hodín denne prostredníctvom telefonického kontaktu 0903 785 605.

Advokátska kancelária poskytuje svojim klientom kompletný právny servis na profesionálnej úrovni s dôrazom na ich absolútnu spokojnosť a opätovnú ako i dlhodobú spoluprácu.

Prioritou je úspešné vybavenie klientových právnych záležitostí, s čo najväčšou úsporou finančných prostriedkov, ktorými sú najmä súdne poplatky a odmena za právnu pomoc.

JUDr. Peter Krchnák, advokát, sa každodenne riadi mottom: „Absolútna úspešnosť klienta za primeranú cenu“.

Keďže našou snahou je poskytnúť našim klientom komplexné právne služby, v prípade potreby spolupracujeme pri riešení konkrétnych prípadov s odborníkmi z dotknutých oblastí. Ide najmä o súdnych znalcov, daňových a účtovných poradcov, exekútorov a notárov.

Právne služby

Naša advokátska kancelária poskytuje právnu pomoc vo všetkých oblastiach a odvetviach práva SR. Dominantnými oblasťami našej činnosti sú:

Občianske právo

 • tvorba a pripomienkovanie všetkých typov občianskoprávnych zmlúv, najmä kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, zmluvy o dielo, nájomnej zmluvy, zmluvy o pôžičke
 • pozemkové právo a právo nehnuteľností vrátane zastupovania v konaní pred katastrálnym úradom
 • riešenie občiansko-právnych sporov v súdnom, rozhodcovskom resp. mimosúdnom konaní
 • náhrada škody, vrátane náhrady škody na zdraví
 • poistné právo
 • dedičské právo, zastupovanie v dedičskom konaní
 • ochrana osobnosti
 • právo bytov a nebytových priestorov
 • vlastnícke právo a iné vecné práva
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a podielového spoluvlastníctva

Zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi, rozhodcovskými orgánmi, živnostenskými úradmi a ďalšími orgánmi štátnej správy

 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok vrátanie zastupovania v exekučnom konaní
 • spisovanie žalôb, odvolaní príp. iných opravných prostriedkov, koncipovanie návrhov na vykonanie exekúcie a iných podaní

Pracovné právo

 • tvorba a pripomienkovanie pracovných zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dohôd o hmotnej zodpovednosti, dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovedí, okamžitého skončenia pracovného pomeru a pod.
 • zastupovanie v pracovno-právnych sporoch
 • poradenstvo pri skončení pracovného pomeru
 • tvorba pracovných poriadkov

Trestné právo

 • obhajoba v trestnom konaní
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní

Rodinné právo

Správne právo

Obchodné právo

 • právo obchodných spoločností a družstiev (zakladanie, zmeny, zlučovanie a zrušenie spoločností a družstiev a s tým súvisiace zastupovanie v konaní pred obchodným registrom)
 • prevody obchodných podielov a akcií
 • zvyšovanie a znižovanie základného imania
 • spisovanie a pripomienkovanie všetkých typov obchodných zmlúv
 • riešenie obchodno-právnych sporov v súdnom, rozhodcovskom resp. mimosúdnom konaní
 • zmenkové a šekové právo
 • právna pomoc pri organizovaní valných zhromaždení (príprava a ich vedenie) a spisovanie súvisiacej dokumentácie
 • ochrana pred nekalou súťažou

Právo duševného vlastníctva (ochranné známky, autorské právo)

Kontakt

Budeme radi ak nás kontaktujete.

Kontaktné informácie

JUDr. Peter Krchnák
Dolná 13,
96901 Banská Štiavnica

Mobil: 0903 785 605

Úradné hodiny : Pondelok-piatok od 8.00 hod. do 16.00hod (v prípade potreby kedykoľvek na tel. č. 0903 785 605)

Napíšte nám

Odpovieme Vám čo najskôr to bude možné. Polia označené * sú povinné.